Katedra Systemów Informatycznych (KSI) jest jednostką organizacyjną Politechniki Wrocławskiej (PWr) o symbolu (W8/K1), działającą na Wydziale Informatyki i Zarządzania.

 

Katedra została powołana 1 grudnia 2014 przez JM Rektora Politechniki Wrocławskiej. W jej skład wchodzi 14 pracowników naukowych: jeden profesor tytularny, jeden profesor PWr, jeden doktor habilitowany, siedmiu adiunktów, czterech asystentów oraz doktoranci. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen.

Katedrę Systemów Informatycznych utworzyli pracownicy naukowo-dydaktyczni pochodzący z dwóch zakładów likwidowanego Instytutu Informatyki: Zakładu Systemów Informacyjnych oraz Zakładu Systemów Zarządzania Wiedzą. Katedra KSI kontynuuje tradycję i dorobek obu Zakładów.

Katedra Systemów Informatycznych prowadzi badania naukowe w zakresie systemów informacyjnych, zarządzania wiedzą, kolektywnej inteligencji, systemów wieloagentowych, inteligencji obliczeniowej, uczenia maszynowego, semantycznego wyszukiwania informacji, przetwarzania multimediów, analizy i poprawy wydajności systemów oraz metodologii e-Learningu.

Stale przewodniczymy i współorganizujemy trzy międzynarodowe konferencje naukowe: ACIIDS, ICCCI oraz MISSI, których materiały są publikowane w ramach serii Springera LNCS/LNAI oraz Advances in Intelligent Systems and Computing.

Prowadzimy również zajęcia dydaktyczne na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach zaocznych. Opiekujemy się dwoma specjalnościami na studiach II stopnia na kierunku Informatyka: Projektowanie Systemów Informatycznych (PSI) oraz Systemy Informacyjne (SI). Sprawujemy także opiekę naukową nad doktorantami.